Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường thuộc ngữ)
    kéo dài
    sau một hồi chất vấn, nó cuối cùng đã thú nhận