Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elongate /'i:lɒηgeit/  /'i:lɔ:ηgeit/

  • Động từ
    làm dài, kéo dài ra

    * Các từ tương tự:
    elongated