Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elongated /'i:lɒη'gitid/  /'i:lɔ:η'gitid/

  • Tính từ
    kéo dài