Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kéo dài ra; dài ra
  the days start to lengthen in March
  tháng ba ngày bắt đầu dài ra
  khâu cho một chiếc váy dài ra

  * Các từ tương tự:
  lengthened