Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prolong /prə'lɒŋ/  /prə'lɔ:ŋ/

 • Động từ
  kéo dài
  drugs that help to prolong life
  thuốc giúp kéo dài tuổi thọ
  họ kéo dài cuộc viếng thăm thêm vài ngày
  prolong the agony
  kéo dài sự căng thẳng; kéo dài một cuộc thử nghiệm chẳng lấy gì làm thích thú
  don't prolong the agonyjust tell us the result!
  Đừng kéo dài sự căng thẳng ra nữa, chỉ nói cho chúng tớ biết kết quả thôi!

  * Các từ tương tự:
  prolongable, prolongate, prolongation, prolonge, prolonged, prolonger