Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

everlasting /,evə'lɑ:stiη/  

 • Tính từ
  mãi mãi, vĩnh viễn, đời đời
  everlasting fame
  danh tiếng đời đời
  giữ nguyên dạng màu khi khô, xanh mãi (cây cỏ)
  không ngớt, dai dẳng
  I'm tired of his everlasting complaints
  tôi đến mệt về những lời kêu ca không ngớt của nó
  the Everlasting
  Chúa, Thượng đế

  * Các từ tương tự:
  everlastingly, everlastingness