Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (ngôn ngữ) mở rộng
  câu đơn mở rộng
  extended family
  gia đình mà trong đó, chú bác, cô dì và anh em họ được xem như họ hàng gần gũi, có nghĩa vụ giúp đỡ và hỗ trợ nhau; gia đình mở rộng

  * Các từ tương tự:
  extended addressing, extended binary-coded decimal interchange code (EBCDIC), extended code set, extended control (EC) mode, extended family, extended memory, extended memory specifications (XMS), extended precision, extended-level synthesizer