Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

long-winded /,lɒη'windid/  

 • Tính từ
  dài dòng
  a long-winded speaker (speech)
  người nói (bài nói) dài dòng

  * Các từ tương tự:
  long-windedness