Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

long-windedness /,lɒη'windidnis/  

  • Danh từ
    sự dài dòng