Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lingeringly /'liηgəriηli/  

  • Phó từ
    [một cách] dai dẳng