Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tuần tự, từng bước
  gradual increase
  sự tăng từng bước
  thoai thoải
  gradual rise
  dốc lên thoai thoải

  * Các từ tương tự:
  Gradualism, Gradualist monetarist, gradually, gradualness