Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  còn lại
  sau vụ cháy, nhà tôi chẳng còn lại gì mấy
  if you take 3 from 8, 5 remains
  8 mà lấy đi 3 thì còn lại 5
  để những điểm còn lại kỳ họp sau của chúng ta
  hãy còn lại nhiều cái phải làm
  ở lại
  I remain in London until May
  tôi ở lại Luân Đôn cho đến tháng năm
  vẫn
  remain standing
  vẫn đứng
  remain seated
  vẫn ngồi
  anh ta vẫn im lặng

  * Các từ tương tự:
  remainder, remains