Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chưa dùng tới
  an unused envelope
  chiếc phong bì chưa dùng tới
  /,ʌn'ju:st/
  Tính từ
  (vị ngữ) (+ to)
  chưa quen
  the children are unused to city life (to living in a city)
  lũ trẻ chưa quen sống ở đô thị