Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhãn, mác (hàng hóa)
  anh thích thuốc đánh răng mác nào?
  kiểu
  a strange brand of humour
  một kiểu khôi hài kỳ lạ
  khúc gỗ đang cháy
  dấu sắt nung (trên da súc vật)
  (cách viết khác branding-iron) sắt nung
  Động từ
  brand something [on something]
  đóng đấu [bằng sắt nung]
  ở các nông trại lớn, súc vật thường được đóng dấu bằng sắt nung
  những điều trải qua trong thời thơ ấu bất hạnh còn in đậm trong ký ức của anh ta
  brand somebody as something
  làm ô danh; vạch mặt
  vụ bê bối ấy làm ô danh nó suốt đời
  nó bị vạch mặt là một tên phá rối vì đã tham gia cuộc biểu tình

  * Các từ tương tự:
  Brand loyalty, brand name, brand-new, brand-new, brand-snap, brander, brandied, branding-iron, brandish