Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giữ được hương vị của rượu brandi