Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhãn, mác (của một mặt hàng đặt biệt tốt)
  the Mercedes marque
  mác Mercedes

  * Các từ tương tự:
  marquee, marquesan, marquess, marquesses, marqueterie, marquetry