Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brand-new /'brænd'nju:/  

  • -new) /'bræn'nju:/* tính từ
    mới toanh

    * Các từ tương tự:
    brand-new