Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manufacturer /,mænjʊ'fækt∫ərə[r]/  

  • Danh từ
    người chế tạo, hãng chế tạo
    a car manufacturer
    hãng chế tạo xe hơi