Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

producer /prə'dju:sə[r]/  /prə'du:sər/

 • Danh từ
  người sản xuất; hãng sản xuất; nước sản xuất
  quyền lợi đối lập giữa người sản xuất và người tiêu thụ
  nhà sản xuất phim; đạo diễn kịch

  * Các từ tương tự:
  producer gas, Producer's co-operatives, Producer's surplus