Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fabricator /'fæbrikeitə/  

  • Danh từ
    người bịa đặt
    người làm giả (giấy tờ, văn kiện)
    người chế tạo, người sản xuất