Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ông tạo, thượng đế
  (nhất là trong từ ghép) người làm (ra cái gì đó)
  thợ may
  meet one's Maker
  xem meet

  * Các từ tương tự:
  makershift