Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

makershift /'meikʃift/  

  • Danh từ
    cái thay thế tạm thời, cái dùng tạm thời
    Tính từ
    dùng tạm thời, thay thế tạm thời