Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  miếng bịt đầu (dây giày…)
  nhãn (dán, gắn vào hàng hoá…)
  dán nhãn tên hàng vào
  chót đuôi (thú vật); túm lông (trên lưng cừu)
  từ ngữ nhấn mạnh như "that" trong câu
  ngạn ngữ
  ngạn ngữ La tinh
  Động từ
  (-gg)
  dán nhãn, gắn nhãn vào
  tag along [after (behind) with somebody]
  theo lẽo đẽo, theo sát gót (ai)
  tụi trẻ lẽo đẽo theo mẹ
  tag something on [to] something
  thêm vào, gắn vào
  lời tái bút ghi thêm vào cuối lá thư của cô nàng
  Danh từ
  (cách viết khác tig)
  trò chơi đuổi bắt (của trẻ em)

  * Các từ tương tự:
  tag day, tagetes, tagger, tagliatelle, tagmeme