Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baptize /bæp'taiz/  

  • Ngoại động từ
    (tôn giáo) rửa tội
    đặt tên (cho chiếc tàu...)

    * Các từ tương tự:
    baptize, baptise, baptizer