Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tên (một cuốn sách, một bài thơ…)
  tước, danh hiệu
  she has a title
  cô ta có tước vị (thuộc tầng lớp quý tộc)
  (luật) quyền sở hữu
  has he got any title to the land?
  ông ta có quyền sỡ hữu đất ấy không?
  (thể thao) danh hiệu vô địch
  a title fight
  trận đấu tranh danh hiệu vô địch

  * Các từ tương tự:
  title-deed, title-holder, title-page, title-part, title-role, titled, titleless, titler