Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

along /ə'lɒη/  /ə'lɔ:η/