Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alongside /ə'lɒηsaid/  /əlɔ:η'said/

 • Phó từ
  sát mạn tàu
  a boat moored alongside
  một chiếc thuyền bỏ neo sát mạn tàu
  Giới từ
  sát cạnh
  the car drew up alongside the kerb
  chiếc xe đậu sát lề đường