Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

along-shore /ə'lɔη'∫ɔ:/  

  • phó từ
    dọc theo bờ biển, dài theo bờ biển