Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người ghi, người đánh dấu; vật để ghi, vật để đánh dấu
  người ghi diểm (trong một số trò chơi)
  người chấm thi
  mốc (đánh dấu vị trí)
  a marker buoy
  phao tiêu mốc