Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tagetes /tə'dʤi:ti:z/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cúc vạn thọ