Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appellation /,æpə'lei∫n/  

  • Danh từ
    tên, tên gọi