Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rửa tội; làm lễ rửa tội
  đặt tên thánh (cho ai)
  em bé được đặt tên thánh là Mary
  đặt tên (tàu khi hạ thủy)
  (nghĩa bóng, khẩu ngữ) dùng lần đầu
  let's have a drink to christen these new glasses!
  ta hãy nâng cốc để đánh dấu việc dùng mấy chiếc cốc này lần đầu đi

  * Các từ tương tự:
  Christendom, christening