Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhãn (dán trên hàng hoá)
  giấy tính tiền (ăn, uống)
  pick up the tab
  thanh toán giấy tính tiền
  keep a tab (tabs) on something (somebody)
  (khẩu ngữ)
  theo dõi, kiểm soát
  cảnh sát đang theo dõi nó

  * Các từ tương tự:
  TAB, tabac, tabard, tabaret, Tabasco, tabby, tabby cat, tabby moth, tabefaction