Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có màu thuốc lá; màu nâu lẫn xanh