Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tabefaction /tæbi'fækʃn/  

  • Danh từ
    sự suy mòn vì ốm