Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sử học) áo choàng
    áo khoác ngoài áo giáp (của kỵ sĩ)