Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dây đeo
  dây đeo đồng hồ
  my camera strap has broken
  dây đeo máy ảnh của tôi bị đứt
  the strap
  (số ít)
  trận đòn roi da (trước đây)
  I got (I was givena strap
  tôi bị một trận đòn roi da
  Động từ
  (-pp-)
  buộc bằng dây, cột
  hàng hóa trên xe tải đã được buộc chắc
  đánh đòn bằng roi da
  strap up
  băng bó
  cánh tay bị thương của anh ta đã được băng bó chặt

  * Các từ tương tự:
  strap-laid, strap-oil, strap-work, straphanger, strapless, strappado, strapped, strapper, strapping