Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  strapped for something
  (khẩu ngữ)
  không đủ, thiếu (đặc biệt là tiền bạc)
  I'm a bit strapped for cash
  hiện nay tôi hơi thiếu tiền mặt