Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác Tab)(viết tắt của typhoid-paratyphoid A and B /vaccine/)
    vacxin phòng thương hàn và phó thương hàn A và B
    tiêm phòng thương hàn A và B

    * Các từ tương tự:
    tab, tabac, tabard, tabaret, Tabasco, tabby, tabby cat, tabby moth, tabefaction