Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác tabby-cat)
  mèo mướp
  (ít dùng)
  mèo cái

  * Các từ tương tự:
  tabby cat, tabby moth