Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhãn dính
    cháu bé dán đầy nhãn dính lên sách học của nó
    người kiên trì