Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đuổi bắt (trong trò chơi đuổi bắt)
    (số nhiều) miếng sắt mỏng, miếng tôn mỏng