Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

epithet /'epiθet/  

  • Danh từ
    (ngôn ngữ học)
    tính ngữ (tính từ đặt theo tên người, ví dụ Alfred the Great), tên hiệu

    * Các từ tương tự:
    epithetic, epithetical