Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

epithetic /epi'θetik/  

  • Tính từ
    (thuộc) tính ngữ

    * Các từ tương tự:
    epithetical