Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

epithetical /epi'θetik/  

  • Tính từ
    (thuộc) tính ngữ