Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

branding-iron /'brændiŋ aiən/  

  • Danh từ
    sắt nung