Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brand-snap /'brændisæp/  

  • Danh từ
    bánh gừng xoắn nhồi kem