Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sự trung thành với nhãn hiệu
    Sự trung thành về tâm lý đối với sự kết hợp biểu tượng của một sản phẩm có nhãn hiệu