Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pristine /'pristi:n/  /'pristain/

 • Tính từ
  như nguyên trạng, không bị sửa khác đi
  a pristine copy of the book's first edition
  bản nguyên trạng lần in đầu của cuốn sách
  còn mới và sạch; như còn mới
  the ground was covered in a pristine layer of snow
  đất phủ một lớp tuyết như còn mới
  (thuộc ngữ; tu từ) xưa, cổ xưa
  a remnant of some pristine era
  tàn dư của một thời đại cổ xưa nào đó

  * Các từ tương tự:
  pristinely