Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primeval /prai'mi:vəl/  

 • Tính từ
  (cách viết khác primaeval)(thường thuộc ngữ)
  nguyên thủy; sơ khai
  primeval forests
  rừng nguyên thủy; rừng nguyên sinh

  * Các từ tương tự:
  primevally